Zprávy z petičního výboru 13.5.2021

Vážení sousedé,

celý příběh zástavby části areálu SK Prosek začal 11.6.2019, kdy Rada MČ Praha 9 souhlasilo se změnou územního plánu v části areálu SK Prosek. Poté 30.10.2019 s touto změnou územního plánu souhlasila Rada MČ Praha 18 zkráceným postupem a my jsme ihned začali sepisovat petici. 12.11.2019 byla petice poprvé zveřejněná, za 5 měsíců se nám všem povedlo nasbírat 2712 podpisů, které jsme 6.4.2020 odnesli na Magistrát. Mezitím se nám společným úsilím povedlo přesvědčit Radu MČ Prahy 9, aby revokovalo své souhlasné stanovisko, také se podařilo na Zastupitelstvu MČ Praha 18 Letňany zamezit schválení smlouvy mezi Letňanskou radnicí a SK Prosek, odložení schválení změny Zastupitelstvem „velké Prahy“, o naší snaze napsalo i několik médií (např. https://zpravy.aktualne.cz/…/r~b0b470d6151111ea9ec9…/…) a včera jsme se dozvěděli, že magistrátní Výbor pro územní plán zamítl změnu územního plánu. Trvalo to přesně 1 rok a 6 měsíců.

Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří podepsali petici, všem, kteří dávali na nástěnku svých SVJ informaci o petici, všem, kteří posílali e-maily svým přátelům, sousedům a politikům. Dále rodičům a trenérům Fotbalové akademie, kteří bojovali za záchranu fotbalu v areálu SK Prosek, Pec nám spadla, trafice u Penny Marketu, Prostoru Letňany, Kulturnímu a rodinnému centru Knoflík, že jsme u nich mohli zřídit petiční místa. Chci poděkovat celému petičnímu výboru: Josefovi Platilovi, Olafovi Deutschovi, Haně Dokoupilové, Lubošovi Fendrychovi a Davidu Pavlátovi. Rád bych poděkoval naším senátorům především Lukáši Wagenkechtovi, ale také Davidovi Smoljakovi.

Také bych rád poděkoval naším zástupcům na Magistrátu, kteří nám pomáhali – Petru Zemanovi, Tomáši Murňákovi, Anetě Heidlové, Petrovi Hlaváčkovi, Ladislavovi Kosovi, Vítu Šimralovi a Radkovi Vondrovi. Také bych rád poděkoval Tomáši Portlíkovi, že MČ Praha 9 se nakonec postavila na naší stranu a že následně na Magistrátu podporoval zamítnutí změny územního plánu.

Přestože nás celé to úsilí stálo hodně volného času, tak jsme se spoustě věcem naučili, zaprvé víme, že když se spojí hodně dobrých lidí, tak se změny dají prosadit, i když na začátku světlo na konci tunelu opravdu vidět není. I zástupci SK Prosek si uvědomili, že bez spolupráce se sousedy nelze prosadit změna.

Jsem rád, že se nám podařila revoluční věc, kterou doufám, že se podaří v budoucnosti prosadit nejen na místní úrovni, ale i celopražské, že majitel pozemků nebo developer, před tím než bude prosazovat jakoukoli výstavbu, se obrátí na občany. Ve spolupráci s SK Prosek, Fotbalové akademie, Městské části bylo podepsáno Memorandum, na základě kterého vznikla pracovní skupina, jejíž součástí byli i místní občané a společnými silami jsme začali vytvářet plán změny areálu, který by vyhovoval nejen sportovcům, ale také i místním obyvatelům. Začali jsme pracovat na Dokumentaci o územním rozhodnutí pro nový sportovní areál. Kdyby se tento postup stál součástí všech politických stran a aplikoval se pokaždé do budoucna, byl by to velký krok dopředu a možná pravděpodobně bychom nebyli svědky nekontrolovatelné developerské výstavby v Letňanech nebo na Praze 9. Pokud toto čtou současní nebo budoucí politici, prosím vezměte si to za své, abychom u nás měli lepší místo k bydlení a především lepší sousedské vztahy. Více o celé kauze SK Prosek najdete na novyprosek.cz

Na závěr bych na vás měl prosbu. Ve Vysočanech bojují za záchranu zahrádek u Rokytky. Pozemek získala Katolická církev v restitucích jako náhradu za jiné pozemky a v současné době ho chce prodat developerovi, který se zde samozřejmě chystá stavět. V Knoflíku se nám podařilo zřídit petiční místo a pokud vám není zeleň lhostejná, podpořte tuto petici svým podpisem. Více informací naleznete zde: http://parkzahradky.cz/petice

Se sousedským pozdravem,

Milan Balahura

zástupce petičního výboru

https://www.facebook.com/novyprosek

Zprávy z petičního výboru 14.12.2020

Vážení sousedé,

po posledním setkání petičního výboru jsme se rozhodli, že vás budeme detailně informovat o nejnovějších událostech kolem petice proti zástavbě areálu SK Prosek. Nejdříve musíme konstatovat, že náš původní hlavní cíl – tedy zamezení jakékoli výstavbě na území areálu SK Prosek se nenaplnil. Nicméně již když jsme šli do celé petiční akce, nepřistupovali jsme k ní z pozice výhry či nevýhry v loterii – šlo nám primárně o zamezení výstavby, ale také o záchranu jednak genia loci celého místa a zároveň záchranu sportu a tradičního fotbalu, který na Prosek nezastupitelně dlouhá desetiletí patří.

Když jsme v listopadu minulého roku začínali sepsáním petice a sběrem podpisů, byli jsme přesvědčení, že situace se dá řešit jinak než změnou územního plánu a že existuje prostor pro spolupráci s pražským magistrátem, Národní sportovní agenturou či Ministerstvem školství a tělovýchovy. Podařilo se nám zvrátit některá souhlasná stanoviska, např. Prahy 9, která v červnu minulého roku se změnou územního plánu souhlasila. Stejně tak se nám podařilo dostat celou záležitost na veřejnost a zapojit do ní celou řadu politiků i aktivistů, kteří se jasně postavili na naši stranu. Podařilo se tak zamezit i zrychlenému pořízení změny územního plánu ze strany Magistrátu hl.m.Prahy, a naši petici na městském zastupitelstvu projednat. Bohužel však přišla koronavirová krize, se kterou přišly i zásadní škrty v rozpočtech všech výše zmíněných organizací.

V červenci 2020 jsme se od Prahy dozvěděli, že prostředky na velkou investici do areálu SK Prosek hlavní město nemá a varianta se změnou územního plánu je tak stále reálná. V té době nás oslovili i samotní zástupci SK Prosek. Deklarovali své odhodlání s transparentním jednáním o budoucnosti areálu, do kterého chtějí zapojit i občany Prahy 9 a Prahy 18 a aktivní veřejnost.

Proč má smysl diskutovat a jednat dále?

Ochota otevřeně jednat o budoucnosti areálu se potvrdila 10. října 2020, kdy se konala veřejná prezentace záměru rekonstrukce areálu SK Prosek, byť kvůli epidemii v online prostoru. I přestože jsme při opakovaných pracovních jednáních na Magistrátu hl.m.Prahy vybízeli opakovaně jeho představitele i představitele Prahy 9 a 18, aby se snažili přijít s konstruktivním řešením, žádné životaschopné řešení na stůl nikdo nepřinesl. Poté, co jsme si uvědomili, že v této situaci reálně hrozí, že politici vyhoví změně územního plánu bez další participace veřejnosti na osudu tradičních sportovišť, přistoupili jsme na vícestrannou dohodu s SK Prosek, která umožňuje občanům se podílet na návrhu nové podoby areálu a kontrole dohodnutých pravidel i podmínek.  Zde je také důležité zmínit, že v novém Metropolitním plánu je celé území vedené jako zastavitelné a pokud bude platit od začátku roku 2022, jak je zatím v plánu, majitel pozemků může poté ihned celý areál zavřít, srovnat se zemí a zastavět domy. I na toto jsme několikrát upozorňovali místní politiky.

Jednáním s představiteli SK Prosek, MČ Praha 18 a Fotbalovou akademií Praha se členům petičního výboru Milanu Balahurovi a Olafu Deutschovi podařilo zajistit, aby byl při dalších krocích souvisejících s areálem SK Prosek brán zřetel na zájmy občanů a našich petentů. MČ Praha 9 se k této společné iniciativě zatím nepřipojila.

Bylo přijato společné závazné Memorandum o spolupráci, v němž se našemu Petičnímu výboru podařilo dosáhnout několika zásadních opatření a kontrolních mechanismů:

– Oproti původnímu záměru bude zachováno plnohodnotné fotbalové hřiště;

– Území navržené pro zástavbu bude zregulováno Regulačním plánem, který je nadřazen nad územní plán a tím pádem i budoucí vlastník pozemků bude muset respektovat požadavky občanů;

– Je zřizována Pracovní komise, kde budou zástupci všech podepsaných stran a zájemců z řad občanů. Tato komise vtiskne ve spolupráci s architekty charakter nového sportovního areálu a taktéž případné výstavby;

– Bude zachována činnosti všech stávajících sportovních oddílů včetně Fotbalové akademie;

– Bude zřízen transparentní účet, kde každý bude moci zkontrolovat tok peněz na investice v areálu SK Prosek;

– SK Prosek bude pravidelně informovat veřejnost o postupech přípravy návrhů a výstupy z veřejných prezentací veřejnosti budou zapracovány do regulačního plánu území;

Podpisem a dodržováním bodů Memoranda bude tedy zajištěno, že celý proces bude transparentní, pod dohledem veřejnosti a po celou dobu neuhne z nastavených kritérií, jak někdy bývá bohužel v Praze zvykem. Jsme na začátku cesty, ale je to cesta konkrétní, s jasným cílem a způsobem řešení, který je aktuálně i dle našeho přesvědčení tím nejvhodnějším kompromisem mezi požadavky všech zúčastněných stran.

To jsou tedy konkrétní body, kterých se podařilo dosáhnout díky zájmu a podpory od Vás petentů, které si velmi vážíme. V naší práci a hlídání projektu tak, aby nový areál skutečně sloužil občanům Prahy 9 a 18, stejně jako sportovním oddílům, budeme samozřejmě pokračovat a o novinkách vás budeme průběžně informovat.

Aby tato zpráva byla úplná, chceme vás informovat ještě o jedné věci, která se v souvislosti s areálem SK Prosek objevila ve třetím čtvrtletí roku 2020.

V říjnu tohoto roku Praha 9 nechala za 181 500, – Kč vypracovat architektonický návrh na areál SK Prosek. Z tohoto kroku jsme velmi rozpačití, nerozumíme, proč Praha 9 nechala zpracovat studií na areál, který jí nepatří, ale hlavně bez konzultací se sportovními oddíly SK Prosek, které by jej měly využívat. Přestože jsme opakovaně žádali o průvodní dopis či pověření ze strany zastupitelstva či rady k této studií (které by řešilo např. způsob financování nebo zbytek areálu) Praha 9, resp. zadavatel místostarosta Tomáš Portlík nám jej neposkytl. Historie našeho dotazu i odpovědi jsou zde: https://novyprosek.wordpress.com/

Z odpovědí navíc vyplynulo, že k tomuto svému projektu nemá MČ Praha 9 ani žádný rozpočet a financování. Podle vyjádření pana místostarosty jeho návrh počítá s financováním ze strany i MČ Praha 18 a Magistrátu hl.m.Prahy. Praha 18 i magistrát však po dotazech opakovaně popřely, že by těmito finančními prostředky v řádech až stovek milionů na výstavbu nových sportovních hal disponovaly či je vůbec pro tento projekt zvažovaly poskytnout. Stejně tak s nimi tento návrh MČ Praha 9 ani neprojednala. V neposlední řadě s návrhem nesouhlasí ani SK Prosek, protože tento projekt počítá s bezúplatným převodem pozemků klubu na město a funkčnost navrhované sportovní haly je z hlediska sportovních oddílů SK Prosek Praha podle sdělení klubů naprosto nedostačující.

Proto sami nevíme, co si o tomto kroku máme myslet –  zda se jedná o předvolební kampaň, k utišení občanů- petentů, nebo nekonstruktivní návrh, který má za cíl aktivitu petice rozmlžit. Když jsme se navíc dozvěděli, že začátkem prosince se konala schůze na MČ Praha 9, kde všechny zúčastněné strany dostaly zákaz zvát členy našeho petičního výboru, toto naše podezření zesílilo a my jsme se tuto iniciativu rozhodli nepodpořit.

Na okraj k ilustraci přístupu MČ Praha 9 lze zmínit i v tichosti připravovanou zástavbu parkoviště v blízkosti areálu SK Prosek, o které občané Prahy 9 aktuálně nemají tušení a nemají šanci se k ní vyjádřit.  I proto oceňujeme nový přístup SK Prosek, kdy občanům klub nabídl zapojit se přímo do rozhodování nad tím, jak má v budoucnu vypadat okolí, kde bydlí.

Aktuálně tedy vzniká výše zmíněná pracovní skupina a SK Prosek bude dále rozpracovávat navržená sportoviště formou dokumentace k územnímu rozhodnutí. Součástí této pracovní skupiny bude i senátor Lukáš Wagenknecht a zástupci obyvatel z Prahy 9 a Prahy 18. Věříme, že i díky naší účasti budou všechna další úřední řízení probíhat dle zákona a v zájmu obyvatel a sportu na Praze 9 a Praze 18. O postupu a vývoji Vás budeme pravidelně informovat.

Zákres, který ukazuje srovnání jednotlivých variant naleznete zde

Celé znění Memoranda naleznete zde

Zprávy z petičního výboru 23.11.2020

Poté, co jsme nedostali žádné informace o prezentaci od 1. místostarosty Tomáše Portlíka, požádali jsme úřad MČ Praha 9 o vyjádření.

Zaslal jsem žádost o informace, které mi nebyly jasné. Níže přikládám celou korespondenci:

(odesláno 17.10.2020) Vážená paní, vážený pane,

místostarosta a radní Prahy 9 T. Portlík předložil na video jednání k situaci o budoucnosti SK Prosek svolané MHMP dne 8.10.2020 architektonickou studii řešení sportovišť SK Prosek.
V této souvislosti bychom rádi znali odpovědi na následující otázky:
– Který orgán MČ pověřil místostarostu Portlíka přípravou dotyčného navrhovaného řešení (bezúplatný převod pozemků, výstavba sportovišť z rozpočtu MČ a HMMP)? Byla to Rada MČ, Zastupitelstvo MČ? Nebo se jedná o vlastní iniciativu pana místostarosty?
– Jaké jsou finanční náklady na navržené řešení pro MČ? Existuje rozpočet? Prosíme o zaslání.
– Jakou formou má MČ Praha 9 zajištěno financování projektu? Jedná se o vlastní zdroje, úvěr, P2P, půjčku od MHMP?
– S jakými orgány města (odbory, komisí kultury a sportu, ZMČ a dalšími) byl tento záměr projednán a kdy? Pokud nebyl, proč?
– Kdo konkrétně zadal přípravu architektonické studie na řešení území SK Prosek? Prosíme o zaslání kopie objednávky/smlouvy MČ.
– Proč byla oslovena konkrétně architektonická kancelář, bylo to na základě dřívějších projektů realizovaných s MČ (případně jakých konkrétně) nebo bylo uskutečněno poptávkové či výběrové řízení?
– Jaké byly náklady na pořízení této architektonické studie? Žádáme o zaslání všech obdržených faktur/účetních dokladů vystavené v této věci na vrub MČ.

S přátelským pozdravem,

Milan Balahura
zástupce petičního výboru

Odpověď 1. místostarosty Tomáše Portlíka ze dne 3.11.2020 naleznete zde

Objednávku za studii ve výši 181 500 Kč naleznete zde

Fakturu za studii ve výši 181 500 Kč naleznete zde

Odpověď úřadu MČ Praha 9 ze dne 23.11.2020 naleznete zde

Zda je hospodárné utratit 181 tisíc z veřejných peněz městské části za studií na pozemek, který není ve vašem vlastnictví a ani nemáte způsob, jak ho získat, nechám na posouzení každého občana. Ale vzhledem k tomu, že o tomto projektu stále nevíme téměř nic, nevzbuzuje naší důvěru.

10.11.2020 se ještě konalo 1. jednání výboru pro sport a volný čas na Magistrátu v online režimu, kde nezaznělo nic nového. Proto přikládáme jenom prezentaci SK Prosek z tohoto výboru.

S přáním hezkého dne,

Milan Balahura

Zprávy z petičního výboru 23.10.2020

Vážení sousedé,

6.října se konala video prezentace k záměru záchrany a rozvoje sportovních oddílů našeho tradičního klubu SK Prosek, kterou pořádali zástupci SK Prosek. Pozvánku na tuto video prezentaci jsme bohužel obdrželi den předem, proto jsme nemohli jí rozšířit mezi všechny obyvatelé Prahy 9 a Prahy 18.

8. října se konala online schůze s radním Vítem Šimralem, zástupci SK Prosek, Prahy 9, Prahy 18 a petičního výboru. Na této schůzce byla na kameře poprvé představena představa Prahy 9, co s areálem do budoucna. Protože při online prezentaci nebyly zcela zřejmé všechny podrobnosti, bylo Tomášem Portíkem slíbena průvodní zpráva a projekt, což si můžete přečíst v zápise z jednání. Projekt jsme obdrželi dnes 23. října, který si můžete prohlídnout zde. Průvodní zprávu jsme neobdrželi, proto nemůžeme říct, jak hodlá 1. místostarosta Prahy 9 tento projekt prosadit, kde na to získá prostředky, jak získá pozemek od SK Prosek, když s tím majitel pozemku nesouhlasí a co bude se zbytkem pozemku, který není v projektu zpracován. Navíc dle námitek zástupců SK Prosek v tomto projektu nejsou zahrnuty požadavky klubů SK Prosek.

Zprávy z petičního výboru 28.9.2020

Vážení sousedé,

protože se blíží Senátní volby i na Praze 9 a jsme svědkové toho, že se téma sportovišť v areálu SK Prosek zneužívá jako volební téma, rozhodli jsme se k tomu za petiční výbor vyjádřit.

Jsme vděčni všem kandidátům, kteří použili téma areálu SK Prosek ve své kampani, protože se o tomto problému dozvědělo zase více lidí. Ale přeci jen bychom rádi oddělily skutky od slibů. Proto za petiční výbor vyjadřujeme veřejnou podporu dvěma kandidátům (v abecedním pořadí):

Davidovi Pavlátovi (ČSSD) – je přímo členem petičního výboru a věnoval spoustu svého volného času petici proti zástavbě areálu SK Prosek. https://www.davidpavlat.cz/

Davidovi Smoljakovi (STAN) – našemu současnému senátorovi, který se nás hned na začátku zastal, byl přítomen i několika veřejných projednání a když jsme potřebovali pomoct, vždy nám věnoval svůj čas. https://www.davidsmoljak.cz/

Za petiční výbor,

Milan Balahura

Schůze 7.9.2020 ZRUŠENÁ!

Vážení přátelé, příznivci klubu SK PROSEK i členové oddílů,pondělní prezentace k záměru rekonstrukce našeho sportovního areálu se bohužel odkládá. Důvodem je kontakt člena realizačního týmu s osobou, která byla pozitivně testována na Covid-19. I když zatím nebyl nikdo další následně pozitivně testován, zdraví nás všech je na prvním místě. O náhradním termínu budeme neprodleně informovat. S pozdravem, SK PROSEK PRAHA Lovosická 559/32, 190 00, Praha 9 IČ: 00539601

Zprávy z petičního výboru 31.8.2020

Vážení sousedé,

v návaznosti na červencové jednání s radním Šimralem vedení SK Prosek oslovilo petiční výbor s prosbou o pomoc. Potřebují investice do rekonstrukce a rozšíření svého sportovního areálu, které mohou uskutečnit pouze změnou územního plánu a výstavbou na svých pozemcích. Uvědomují si, že počáteční snaha to vše prosadit ve spolupráci s politickou reprezentací a bez vědomí obyvatel Prahy 9 a Prahy 18 nebyl správnou cestou, proto se obracejí na nás s prosbou o pomoc. My jsme souhlasili s tím, že jim pomůžeme zorganizovat debatu v areálu SK Prosek, kde představí svou vizi. Pokud budou vyslyšeny názory občanů, zapracují se námitky sousedů, budou jasné garance, že jejích sliby budou dodrženy, začneme se bavit o schválení územního plánu v této lokalitě.

Rozumíme tomu, že SK Prosek potřebuje investice do svého areálu, ale vše musí proběhnout ve spolupráci se sousedy, kteří mají právo mluvit do toho, jak bude vypadat jejích okolí.

Zároveň po nich budeme chtít garance toho, že všechny spolky, které jsou součástí SK Prosek, budou moci pokračovat a budou mít zajištěné místo v areálu SK Prosek. Stejnou garanci budeme požadovat pro Fotbalovou akademii, aby na území Prahy 9 zůstal zachován i nízkoprahový sport, jakým je fotbal.

Pokud vám není budoucnost areálu lhostejná, přijďte 7. září od 18:30 na veřejnou prezentaci a následnou diskuzi o budoucnosti areálu SK Prosek.

Návrh SK Prosek, o kterém budeme diskutovat

Za petiční výbor,

Milan Balahura

Zprávy z petičního výboru 16.7.2020

Vážení sousedé,

ve čtvrtek 16. 7. 2020 se konalo krátké jednání na Magistrátu za účasti radního pro školství a sport Víta Šimrala, senátora Lukáše Wagenknechta, zástupců Prahy 18, Prahy 9, SK Prosek a petičního výboru. Na jednání se probírala budoucnosti areálu sportovního klubu SK Prosek. O plánovaných změnách areálu se vyslovila i naše petice Nový Prosek, kterou se zabývalo 25. 5. 2020 i zastupitelstvo HMP a k řešení vzniklé situace byl nakonec pověřen radní pro sport Vít Šimral.

Důležité body jednání

  • Radní Šimral se seznámil se stavem věcí a navrhl, aby SK Prosek pozemek s hřištěm převedl zpět do majetku hl. města Prahy. Dále představil i další možnosti pomoci SK Prosek např. využití dotačních programů na rekonstrukci areálu, samofinancování výstavby nového areálu přímo sportovním klubem SK Prosek za pomoci soukromého investora, realizace investic souvisejících s požadavky školských zařízení atd.
  • Místopředseda sportovního klubu SK Prosek primární návrh radního pro školství a sport Víta Šimrala převést areál zpět do majetku Hl. města Prahy odmítl a stručně přestavil některé další možnosti budoucího využití sportovního areálu.
  • Zastupitel MČ Praha 18 O. Deutsch navrhl vypracování čtyřstranného memoranda ve kterém by se účastníci MHMP, MČ Prahy 18, MČ Prahy 9 a SK Prosek zavázali společnému postupu na finanční pomoci areálu SK Prosek. Dále upozornil na to, že granty nejsou nároková záležitost a SK Prosek na ně nemusí dosáhnout.
  • Radní Vít Šimral prohlásil, že návrh zastupitele O. Deutsche považuje za nerealizovatelný s tím, že nemůže upřednostnit SK Prosek před ostatními kluby, protože by musel časem tuto výhodu poskytnou i dalším pražským sportovním klubům.
  • Zástupce petičního výboru Milan Balahura vyzval zástupce SK Prosek k organizaci debat s občany, kteří bydlí v sousedství areálu. Petice ukázala, že si lidé nepřeji dozvídat o změnách pozdě, kdy už politici o všem rozhodli za jejich zády, proto je potřeba, aby SK Prosek zvolil jiný postup a začal s občany obou městských části o svých plánech komunikovat.
  • Senátor Wagenknecht vyjádřil své uspokojení, že se konečně vytvořil základ spolupráce mezi Magistrátem hl. m. Prahy, sportovním klubem, MČ Praha 18 a Praha 9 a petenty – zástupci občanů. Doufá, že se povede nalézt finance pro investice do záchrany sportovního areálu.

Závěry ze schůze jsou následující:

Místopředseda sportovního klubu SK Prosek Viktor Furman v průběhu září letošního roku připraví pro občany v sousedství areálu noviny a veřejnou prezentaci budoucnosti sportovního klubu, kde sdělí všechny možnosti revitalizace klubu včetně návrhu finančního zajištění a na základě připomínek občanů připraví návrh revitalizace areálu do dalšího jednání na MHMP.

Olaf Deutsch

Zápis z 17. jednání Výboru pro územní rozvoj, ze dne 12. 5. 2020

612/2019
Petr Zeman: Mám zde žádosti o přerušení, dochází zde k nějakým jednáním.
Tomáš Portlík: Prosím o přerušení z mnoha důvodů. Z hlediska žádosti je ten případ téměř obdobný jako Ladronka. Tady není na druhé straně investor, ale sportovní kluby, které nemají shodu v tom, jak by chtěli pokračovat. Na udržení sportoviště nebudou mít dostatek prostředků, část sportoviště by chtěli zachovat a část určit k výstavbě. Určitou logiku to má, ale jsou to sportovní plochy a neumíme se s tím příliš vypořádat. Ploch pro sport je relativně málo. Zároveň pokud tomu nedáme nějaký drive, že buď město je vlastníkem, nebo se dohodne se stávajícími provozovateli, kluby, investory, budeme svědky toho, že za 10 let naši kolegové budou řešit skomírání ploch, někde někdo bude zkoušet stavět hotely a mohou se dít věci, které nebude mít město relativně pod kontrolou, přestože může. Proběhlo jednání s představiteli Prahy 9 a Prahy 18. To území je z menší části na Praze 9, z větší části na Praze 18. Jednání se účastnili také zástupci sportovních klubů a radní Šimral. Příští týden jde do ZHMP petice. Snad se v rámci petice někam posuneme, chtěl bych poprosit, aby se radní Šimral za sport vyjádřil, co je v rámci své gesce schopen udělat. Určitě k nějaké dohodě bude muset dojít. Pokud s tím nebudeme dělat nic a neodhlasujeme to, občané nám asi zatleskají, nicméně neřešíme budoucnost sportoviště. Možná zde může dojít ke spolupráci Prahy 18, Prahy 9 a hl. m. Prahy. V tomto případě bychom podle mě měli sílu to společně zvládnout. Možná i sportovní kluby by se mezi sebou dohodly. Stává se z toho bohužel politika. Bohužel z hlediska sportu a toho území to nejsou pro charakter území věci, které by byly žádoucí. Pokud by bylo možné, aby pan radní Šimral v bodě petice na ZHMP shrnul tuto část debaty a dal za sebe náměty, co je ochoten jako hl. m. Praha spustit. Vyjádřit se mají i MČ a pojďme to dát dohromady. Nechci zde zdržovat, ale myslím si, že principiálně pokud bychom dokázali tento případ rozlousknout a dát mu i pro město nějaký finančně udržitelný směr, řadu jiných případů i své politické následovníky debatě ušetříme. Má tedy smysl se tomu věnovat a přerušit to přinejmenším do doby projednání petice, mohlo by být ale i delší. Dohody budou obtížné a komplikované. Má ale smysl se o ně pokusit.

Petr Zeman: Souhlasím a navrhuji přerušení, ale jsem zde negativně naladěn, nečekejte tedy ode mě moderaci toho území. Ta změna je podle mě ale špatně.

Tomáš Murňák: Mám poslední informace od pana Víta Šimrala, že jednání nedopadá dobře. Navrhuji určitě zamítnutí.

Tomáš Portlík: Do ZHMP jde ale petice, mluvil jsem zrovna o politickém strkání hlavy do písku, přerušení dává smysl. ZHMP je výboru nadřazeno a petici tam zahrnutu máme, to přerušení o to víc dává smysl. Nejde pouze o problém těchto MČ, v rámci tohoto bodu ZHMP bychom to měli projednat a příště případně můžeme zamítnout. Bylo by netransparentní se k tomu nevyjádřit. Je třeba to v rámci bodu petice projednat
ze všech stran. Je to důležité.

Ondřej Lněnička, MČ Praha 18: Byl bych velice rád, kdybychom tuto věc, jak zde zazněla, podpořili v té části, kde by se přerušila, aby se našlo to řešení. Já jsem u těch jednání byl a to řešení je dáno. Jde o sport a je to velmi citlivé téma. Paradoxně skrze územní plánování má být řešeno něco, co je tak těžké uchopit. Mrzí mě, že pan Murňák říká, že jednání nedopadají dobře. Přesně před týdnem jsem s panem radním Šimralem byl na obhlídce areálu a z jeho úst nám bylo přislíbeno, že přijde s řešením a přijde s ním v červnu a že nemůže předcházet řešení skrze výbor územního plánování předtím, než se k tomu on postaví ze strany sportu. Pokud jde o tu věcnou část, problém spočítá primárně v tom, že zde máme 30 let starou halu, je to největší spolek na území naší MČ a my ho podporujeme. Pokud se podaří najít zdroje jinde, podnět padá. Nechceme ale dostat věc do otázek, jestli má větší právo cvičit pětiletá gymnastka, která se nevejde do té haly a je členkou toho klubu. To jste v desítkách až stovkách malých děvčat. Nebo to mají být fotbalisté, kteří jsou v nájmu toho areálu? Ten problém je ve financování. Dokonce chceme dotlačit sportovní klub k tomu, aby se sportoviště stalo veřejným, a to až tak, že by polovina byla převedena na hl. m. Prahu, pokud zafinancuje výstavbu té haly. Pak se areál vůbec nezmění. Letňany na to rozpočtové prostředky nemají, z našeho rozpočtu dáváme víc peněz než hl. m. Praha. Třeba tento klub podporujeme pravidelně 250 000 Kč. Pokud zavřeme cestu rovnou, areál tam zůstane a dožije a dopadne jako hřiště na Střížkově, z něhož vzniklo vrakoviště. Tu veřejnou podporu si na sebe musí vzít hl. m. Praha, protože soukromá investor těžko půjde do takové lokality, která mu to nikdy nevrátí. Shrnu-li to, jak to říkal pan radní Šimral, že tím chtěl vzbudit diskusi. Uzavřeme diskusi tím, že najdeme řešení.

Petr Zeman: Souhlasím s přerušením, my dáváme pouze doporučení z územního hlediska, tento výbor si ale vybudoval vážnost tak, že v ZHMP jsou jeho doporučení respektována.

Radomír Nepil: Vidím zde vzdálenější paralelu v tom, co se stálo na Praze 11, tam pan radní také slíbil řešení, poklepal na základní kámen a areál potom nechal na holičkách. Horko těžko se hledala podpora a konsensus na hl. m. Praze. Nejde o první zásek pana radního. Dokonce jsem slyšel, že na veřejném jednání prohlásil, že sport pro něj není priorita. Pokud to necháme ve vzduchoprázdnu, je to to nejhorší řešení. Přimlouvám se za přerušení, řekněme si to při projednání petice na ZHMP a vraťme se k tomu tedy za měsíc.

Petr Zeman: Řešme zde věc z hlediska územního rozvoje, ne z hlediska politického přesvědčení.

Tomáš Portlík: K tomu by došlo, kdybychom to nepřerušili a pustili pak tu petici. Poslední citace pana Šimrala na jeho Facebooku je: „Každopádně budeme za udržení fotbalového hřiště v tomhle prostoru bojovat, jak jen to půjde. Z naší strany je limitem především rozpočet, i v této části Prahy budeme muset stavět školy, které tu zásadně chybí.“ To je všechno svatá pravda, ten výrok se dá podepsat, musíme ale najít shodu ve chvíli, kdy máme prostor k jednání se zástupci sportovních klubů a městskými částmi. Musíme najít smysluplné řešení. Myslím si, že jsme schopni takovou dohodu udělat, přinejmenším je naší povinností se o to pokusit tak, aby byl veřejný zájem naplněn. Pojďme si říci, co je k tomu, kdo schopen udělat a pak to projednejme na výboru znovu.

Radomír Nepil: Chtěl bych se omluvit za drobnou faktickou nepřesnost, ten výrok říkal pan zastupitel Kos z Pirátské strany. Nerad bych panu radnímu tento výrok přiřknul a budu respektovat to, co jste říkal o té politice.

Hlasování o přerušení do příště Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1

Zdroj: https://www.praha.eu/public/e3/8b/fd/3127283_1082524__17_VURM_zapis_finalni_verze.pdf